Terms & Conditions

ข้อตกลงระหว่างท่านกับ
บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ www.Lifeextension.co.th ทาง บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของท่านผู้มีอุปการะคุณ/ผู้ใช้บริการ ฉะนั้น ขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทจึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  1. ผลิตภัณฑ์เนื้อหา และข้อมูล

เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมด รวมถึงรูปภาพ รายละเอียดและราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่ระบุหรือแสดงบนเว็บไซต์นี้ (www.Lifeextension.co.th) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์นี้เป็นเพียงแหล่งข้อมูลและไม่อาจใช้แทนที่คำปรึกษา คำวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์ คุณภาพความคมชัดและสีของรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงอาจแตกต่างตามประสิทธิภาพของ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ ผลิตภัณฑ์ที่แสดงหรือจำหน่ายบนเว็บไซต์นี้ได้ผ่านการอนุมัติทะเบียน ผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลิตภัณฑ์บางรายการไม่สามารถจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ว่าด้วยพระราช บัญญัติยา พ.ศ.2510
  2. ความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้
    ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน ที่จะสร้างความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กรณีเกิดความผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาข้อมูล ในเว็บไซต์นี้ (“ความบกพร่อง”) อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ขอไม่รับผิดชอบต่อผลของความบกพร่องใดๆที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล ราคา และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการสั่งซื้อ หรือปฎิเสธการให้บริการในบางกรณี และจะยืนยันการสั่งซื้อเมื่อได้รับการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  3. การใช้เว็บไซต์
บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์ในข้อมูลและเนื้อหา การออกแบบ รวมถึง รูปภาพ ภาพกราฟิก วีดีโอ เสียง และ/หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และกฎหมายสิทธิบัตร รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่บังคับใช้ในประเทศไทย ดังนั้นห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ห้ามมีไว้เพื่อจำหน่าย หรือกระทำการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับการลงโทษตามกฎหมาย
  4. เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โดเมนเนมส์ ชื่อยี่ห้อ สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ คำขวัญ หรือเครื่องหมายบริการ สัญลักษณ์ทางการค้า ที่แสดงบนเว็บไซต์ www.Lifeextension.co.th ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของของบริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทางบริษัทฯไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือแสวงหาประโยชน์หรือกระทำในลักษณะที่อาจก่อ ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพ และโภชนาการ เท่านั้น ท่านไม่ควรใช้ข้อมูลนี้ในการวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพหรือโรคของท่าน หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน ท่านจะต้องปรึกษาหรือขอรับคำแนะนำ รวมถึงรับการรักษาจากแพทย์
  6. เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ห้ามมิให้ท่านทำการอัพโหลด โพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ส่งอีเมล หรือทำการส่งโดยประการใด ซึ่งมีเนื้อหา หรือข้อความที่ผิดกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นอันตราย ข่มขู่ กล่าวร้าย รบกวนใจ ละเมิดสิทธิผู้อื่น หรือเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือเป็นการละเมิดซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับ ก่อให้เกิดความน่ารังเกียจ หรือเหยียดหยามเชื้อชาติ หรือศาสนาของผู้อื่น หรือทำการโดยประการอื่นใดที่มีซอฟท์แวร์ไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ทแวร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ หากทางบริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าท่านมีการละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือป้องกันการอัพโหลด โพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ส่งอีเมล ที่ละเมิดข้อตกลงเหล่านั้นออกจากเว็บไซต์นี้ในทันที และสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่กระทำการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวได้
  7. การใช้ระหว่างประเทศ
เว็บไซต์และบริการรวมตลอดจนถึงข้อมมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้ถูกออกแบบ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น บริษัท ไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รองรับว่าเว็บไซต์หรือบริการจะเหมาะสำหรับ หรือสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานที่อยู่ต่างประเทศ หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการจากต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านกระทำด้วยความต้องการของท่านเอง และท่านยินยอมรับผิดชอบต่อการกระทำและความเสียหายต่างๆด้วยตัวท่านเอง